हालका सूचना

Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

2 औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

3 सहकारी संघसंस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

4 सहकारी सिक्षा, तालिम कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

5 प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६

कृषि मन्त्रालय

6 कटहरी फलफुल तथा थोक बजार सञ्चालन नियमावली, २०७७(पहिलो संशोधन सहित)

कृषि मन्त्रालय

7 सहकारी संघ संस्था संचालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

कृषि मन्त्रालय

8 प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन, २०७७

कृषि मन्त्रालय

9 आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०७८

कृषि मन्त्रालय

10 प्रदेश_कृषि_व्यवसाय_प्रवर्द्धन_अनुदान_नियमावली_२०७८_राजपत्र

कृषि मन्त्रालय

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.