हालका सूचना

बोयर बोका, द्बन्द्ध पिडित र दुध अनुदान प्रस्ताव आहवानको सूचना (भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सुनसरी)

14 December, 2022

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सुनसरी- प्रस्ताव छनोटको आशय पत्र

13 December, 2022

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

29 November, 2022

प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धि सूचना (भे. अ. त.प. से.वि. केन्द्र, मोरङ्ग)

28 November, 2022

प्रस्तावकहरु संझौता गर्न आउने वारे सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-02-11)

8 November, 2022

079 बैसाख-अषाढ सम्पादित मुख्ख कृयालापहरुको विवरण (4th Proactive Discolors)

8 November, 2022

आ.व. २०७८ - ७९ को संक्षिप्त प्रगति विवरण

8 November, 2022

कृषि यन्त्र उपकरण आपूर्तिकर्ता सूचिकरण सम्वन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-04-31)

8 November, 2022

बैंकहरु सूचिकरण सम्वन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-04-31)

8 November, 2022

प्राङ्गारिक मल सूचिकरण सम्वन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-04-31)

8 November, 2022

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.